Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Thành công trong tài chính cá nhân không phải là cuộc đua nước rút mà là một hành trình. Nếu không bắt đầu, bạn chẳng bao giờ có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Các bước cơ bản để thực hiện hoach định tài chính cá nhân như sau:

Personal

Bước 1: Đặt mục tiêu tài chính trong tương lai

  • Mục tiêu về tài chính bạn muốn đạt được trong tương lai là gì?

Bước 2: Đánh giá tình tình tài chính hiện tại

  • Số tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư, các khoản vay?
  • Giá trị tài sản ròng?

Bước 3: Lập các kế hoạch tài chính

  • Làm thế nào để đạt được mục tiêu tài chính?
  • Cách thức tiết kiệm tiền hàng tháng?
  • Tìm hiểu các kênh đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn?

Bước 4: Lựa chọn kế hoạch và thực hiện

  • Ưu điểm và nhược điểm của các kế hoạch tài chính?

Bước 5: Theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính

  • IKế hoạch tài chính của bạn có đang hiệu quả?

Bước 6: Giám sát và chỉnh sửa kế hoạch tài chính

  • Bạn có muốn thay đổi mục tiêu?
  • Có cần điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu đặt ra?
Financial_video