Nhảy đến nội dung
DFVN Fixed Income Fund

Fund documents

Fund documents
Dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần đầu 27/10/2020 Download
Danh sách và Thông tin tóm tắt Ban đại diện Quỹ 27/10/2020 Download
Tờ trình xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư lần đầu 27/10/2020 Download
Bản cáo bạch tóm tắt hiệu lực từ ngày 20/10/2020 27/10/2020 Download
Bản cáo bạch hiệu lực từ ngày 20/10/2020 27/10/2020 Download
Điều lệ Quỹ hiệu lực từ ngày 20/10/2020 27/10/2020 Download
Thông báo phát hành Chứng chỉ Quỹ ra công chúng 27/10/2020 Download
Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ của Quỹ DFVN-FIX_20201020 20/10/2020 Download