Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 30/10/2020 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 6 tháng Từ đầu năm 2020 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 10,441.71 2.20% 22.29% 0.03% 4.42%
VN-Index 925.47 (*) 2.24% 20.33% -3.70% 3.02%
VN100 856.49 (*) 3.06% 24.12% 1.05% 4.1%
So với VN-Index - -0.04% 1.96% 3.73% 1.39%
So với VN100 - -0.87% -1.82% -1.02% 0.32%

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu