Nhảy đến nội dung

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/08/2021 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng 3 tháng 6 tháng YTD 2021 Từ lúc giải ngân (10/01/2019)
DFVN-CAF 15.424,89 1,02% 0,18% 14,49% 22,15% 54,25%
VN-Index 1.331,47 (*) 1,64% 0,26% 13,95% 20,62% 48,22%
VN100 1.348,47 (*) 0,21% -1,50% 20,03% 30,88% 63,89%
So với VN-Index - -0,61% -0,08% 0,54% 1,53% 6,03%
So với VN100 - 0,81% 1,69% -5,54% -8,73% -9,64%

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Home ILPS Graph Data
Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bố tài sản theo ngành

10 cổ phiếu tiêu biểu