Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Quỹ

Tài Liệu Quỹ
Bản cáo bạch cập nhật tóm tắt có hiệu lực từ ngày 24/03/2020 24/03/2020 Tải Xuống
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 24/03/2020 24/03/2020 Tải Xuống
Biểu phí giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/07/2019 Tải Xuống
Biểu phí Giao dịch Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF ngày 24/01/2019 24/01/2019 Tải Xuống
Điều lệ Quỹ tháng 9/2018 30/09/2019 Tải Xuống
Bản cáo bạch tóm tắt ngày 16/10/2018 16/10/2018 Tải Xuống
Bản cáo bạch ngày 16/10/2018 16/10/2018 Tải Xuống
Bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 04/07/2019 04/07/2019 Tải Xuống