Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 21/2024-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 22/05/2024
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 20/2024-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 15/05/2024
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 19/2024-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 08/05/2024
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 04/2024-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/05/2024
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 04/2024-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 07/05/2024
Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) 26/04/2024