Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin - DFVN-FIX
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 05/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 01/02/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 03/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 18/01/2023
Báo cáo Quý 4/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 13/01/2023
Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ-Tuần 02/2023-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 11/01/2023
Báo cáo về Hoạt động đầu tư của Quỹ - Tháng 12/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 09/01/2023
Báo cáo Tài chính của Quỹ - Tháng 12/2022-Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX) 09/01/2023