Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch CCQ

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các chứng từ cần thiết để làm thủ tục mở tài khoản giao dịch CCQ như sau:

 CÁ NHÂN TRONG NƯỚC

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

- Giấy Đăng ký mở Tài khoản Giao dịch CCQ – Nhà đầu tư Cá nhân

- Văn bản ủy quyền hợp lệ có công chứng hoặc chứng thực (nếu có)

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của Nhà đầu tư/Người được ủy quyền (nếu có)

- Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ: W-8BEN-E/ W-8ECI/ W-8IMY/ W-8EXP hoặc W9/ FATCA

- Đánh giá khẩu vị rủi ro

- Giấy Đăng ký mở Tài khoản Giao dịch CCQ – Nhà đầu tư Tổ chức

- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có) (bản sao công chứng)

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền (nếu có)

- Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có)

- Các mẫu đơn FATCA (nếu có): ví dụ Mẫu khai báo thuế Mỹ: W-8BEN-E/ W-8ECI/ W-8IMY/ W-8EXP hoặc W9/ FATCA

- Đánh giá khẩu vị rủi ro

CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Ngoài các chứng từ trên, Nhà đầu tư Cá nhân và Tổ chức Nước ngoài cần chuẩn bị các chứng từ sau:

- Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA); 

- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.