Nhảy đến nội dung

Thay đổi Thành viên Hội đồng Thành viên

31-05-2024

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) công bố thông tin các thay đổi Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty căn cứ theo thông báo ngày 31/05/2024 của Chủ sở hữu là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Nội dung chi tiết như tệp tin đính kèm.