Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân

Biến cố và Thị trường Chứng khoán

Dịch bệnh cũng tác động mạnh đến diễn biến trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Để tìm hiểu tác động của dịch Covid-19 và đánh giá ảnh hưởng trong dài hạn, chúng ta hãy nhìn lại các biến cố lớn xảy ra trong quá khứ. Thị trường Chứng khoán Mỹ (Chỉ số S&P 500) được sử dụng minh họa để có góc nhìn dài hạn và tổng quát.

Financial_video